algemene-voorwaarden - Drumstudio101

Ga naar de inhoud

algemene-voorwaarden

Algemene voorwaarden Drumstudio 101 - preliminair- per 1 sept 2014.

1 De tarieven gelden voor de duur van het hele schooljaar.Overeengekomen in het
inschrijf of mondelinge overeenkomst formulier.
2 Inschrijving voor een cursus verplicht tot betaling van het cursusgeld voor het hele
schooljaar. Inschrijving tijdens het lopende schooljaar verplicht tot betaling van het
evenredige gedeelte daarvan, waarbij het schooljaar wordt vastgesteld op 40 lesweken.
Inschrijving voor een korte cursus verplicht tot betaling van de hele cursus.
3 Er vindt géén restitutie van cursusgelden plaats, tenzij daartoe een schriftelijk
verzoek wordt gedaan, én er sprake is van langdurige ziekte (blijkens medische
indicatie) of verhuizing (blijkens het GBA) buiten een straal van 10 km van
Roosendaal. Tevens wordt er een opzegtermijn in acht genomen van 1 maand, waarin geen
les wordt gegeven. De restitutie bedraagt nooit meer dan 27/40 deel van het jaarlijkse
cursusgeld. Restitutie van cursusgelden voor korte cursussen is niet mogelijk.
Lesverzuim/uitval is tolereerbaar vanuit de docent als zijn 25% vd totale lessen
vormt. Op jaarbasis is dat 10 lessen van de 40! Dit geldt zowel voor Docent als
Cursist.
4 In geval van niet tijdige betaling van het cursusgeld zijn de kosten, verbonden aan de
invordering ervan, voor rekening van de betalingsplichtige.
Aanmaning geschied in de vorm van herhaling van factuur via email/of hardcopy.
bij wantbetaling komt de cursist op een wanbetalingslijst die toekomstige aanmeldingen
teniet doet, zolang de openstaande betaling niet voldaan wordt.
5 Bij geheel of gedeeltelijk openstaande rekeningen over voorgaande schooljaren worden
cursisten niet geplaatst.
6 Restitutie of reductie van het cursusgeld kan plaatsvinden, indien minimaal 25% van de
lessen in een schooljaar wegens afwezigheid van de docent(e) niet is doorgegaan. Tot
deze 25% is het risico voor de cursisten, boven dit percentage worden de lessen die
zijn uitgevallen, worden gecompenseerd inzetten van invaldocent. indien nodig
gecopmpenseerd als vergoeding in valuta.
7 De inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing.
Gedurende het schooljaar zullen wijzigingen zoveel mogelijk vermeden worden maar
worden wel doorgevoerd naar inzicht van Drumstudio101
8 Bij voortzetting van de lessen moet de inschrijving ieder jaar herhaald worden.
9 Drumstudio101 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of
beschadiging aan lijf of goed (kleding, gereedschappen, materialen, werkstukken en
vervoermiddelen) van gebruikers in of nabij het gebouw van Drumstudio101.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu